یزد،شهرک دانشگاه،میدان فرهنگ(نعل اسبی)

مجتمع تجاری فراز ، واحد 4

کنگره آب و خاک و علوم محیطی