مشاوره و اجرای عملیات معدنی

مطالعات اولیه، شناسایی و پی جویی چکشی 

 

مرحله شناسایی که بصورت عملیاتی اکتشافی در زون های ساختاری ـ متالوژنیکی در محدوده ورقه های ۱۰۰۰۰۰: ۱ صورت میگیرد شامل جمع آوری و بررسی اطلاعات زیر است :
۱. نقشه زمین شناسی ۱۰۰۰۰۰: ۱
۲٫ نقشه ژئوشیمی ۱۰۰۰۰۰: ۱
۳٫ اطلاعات ماهواره ها
۴. اطلاعات ژئوفیزیک هوایی
۵. اطلاعات زمین شناسی اقتصادی

در نهایت لایه های اطلاعاتی فوق در سیستم G.I.S تلفیق و مناطق امید بخش برای انجام عملیات اکتشافی مراحل بعدی پس از کنترل زمینی تعیین خواهد گردید.

 

 مرحله پی جوئی:
این مرحله شامل انجام عملیات اکتشافی در مناطق امید بخشی است که در مرحله شناسایی مشخص شده اند. عملیات اکتشافی در این مرحله در مقیاس ۲۰۰۰۰: ۱انجام خواهد گرفت و شامل موارد زیر است: ( هر یک از موارد زیر بر اساس نوع ماده معدنی و گسترش آن قابل تغییر یا حذف می باشد)
+ بررسی های زمین شناسی و اکتشافی
۱ـ ۱ـ ‌تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی با مقیاس ۲۰۰۰۰: ۱ با استفاده از عکس های هوایی ۲۰۰۰۰ :۱ و نقشه توپوگرافی به مقیاس ۲۰۰۰۰: ۱
۲ ـ ۱ ـ نمونه گیری جهت مطالعات پتروگرافی فسیل شناسی ، مقطع صیقلی ، XRF ، تجزیه شیمیایی به تعداد مورد نیاز بر حسب ماده معدنی و گسترش آن
۳ ـ ۱ـ حفر ترانشه و چاهک بر روی زون های کانی سازی و انجام نمونه گیری سیستماتیک از آنها همراه با برداشت زمین شناسی
۴ ـ ۱ ـ حفر یک یا دو گمانه اکتشافی در مناطق پتانسیل دار بر اساس اطلاعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در صورت لزوم.