نمایشگاه علوم زمین ۹۶

سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ..

محل برگزاری : تهران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدن

اسفندماه سال ۱۳۹۶ .