خط انتقال آب میبد-اردکان

مسیر خط انتقال آب میبد – اردکان

نقشه برداری زمینی مسیر خط انتقال آب از محل مخزن مرور به سمت میبد-اردکان

موقعیت پروژه : استان یزد – شهرستان میبد-اردکان

تشریح پروژه : تهیه نقشه مسطحاتی با مقیاس ۱/۲۰۰۰ از محل مخزن مرور و مسیر خط انتقال آب به سمت شهرهای

میبد و اردکان و همچنین تهیه نقشه از خود مخزن موجود .

 

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنین !