معدن باریت دربید

نقشه برداری معدن باریت دربید 

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن باریت دربید با استفاده از پهپاد

کارفرما :  __________ 

موقعیت پروژه : استان یزد _ شهرستان زارچ

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ و خطوط تراز ۵۰ سانتی متر با استفاده از پهپاد 

مساحت پروژه : ۸۰۰ هکتار

  

( عکس ارتوموزاِئیک)

 

   

( نقشه توپوگرافی از محل معدن )