معدن سنگ آهن سیریز

نقشه برداری معدن سنگ آهن و کنسانتره سادات سیریز

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن سنگ آهن سنگ آهن و کنسانتره سادات سیریز با استفاده از پهپاد

کارفرما : مجتمع صنعت، معدن و ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان

موقعیت پروژه : استان کرمان _ شهرستان زرند

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ و خطوط تراز ۵۰ سانتی متر با استفاده از پهپاد 

مساحت پروژه : ۱۵۰۰ هکتار

( عکس ارتوموزاِئیک)

 

   

(نقشه توپوگرافی از محل معدن)