معدن سه چاهون

نقشه برداری معدن سه چاهون بافق 

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن سنگ آهن سه چاهون بافق با استفاده از پهپاد

کارفرما : شرکت سنگ آهن مرکزی بافق 

موقعیت پروژه : استان یزد _ شهرستان بافق

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ و خطوط تراز ۲۵  سانتی متر با استفاده از پهپاد 

 

     محدوده اول :

                 

( عکس ارتوموزاِئیک)

 

                                                                                                                           ( نقشه معدن سه چاهون )

 

    محدوده دوم :

 

( عکس ارتوموزاِئیک)

 

                                                                                                                         ( نقشه معدن سه چاهون )

 

  محدوده سوم :

 

( عکس ارتوموزاِئیک)

 

                                                                                                                         ( نقشه معدن سه چاهون )