معدن پیرحاجات طبس

نقشه برداری معدن سنگ آهن پیرحاجات طبس

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن سنگ آهن پیرحاجات با استفاده از پهپاد

کارفرما :  __________ 

موقعیت پروژه : استان خراسان جنوبی _ شهرستان طبس

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ و خطوط تراز ۵۰ سانتی متر با استفاده از پهپاد 

مساحت پروژه : ۲۲۰۰ هکتار

  

( عکس ارتوموزاِئیک)

 

   

(نقشه توپوگرافی از محل معدن)