معدن چاه غیب بوانات

نقشه برداری معدن  نیکل چاه غیب بوانات

عنوان پروژه : نقشه برداری هوایی از محل معدن نیکل بوانات با استفاده از پهپاد 

موقعیت پروژه : استان فارس _ شهرستان بوانات

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ و منحنی تراز ۰/۵ متر 

مساحت پروژه : ۶۵۰ هکتار

 

نقشه توپوگرافی