معدن چغارت

نقشه برداری معدن چغارت بافق 

عنوان پروژه : نقشه برداری معدن سنگ آهن چغارت بافق با استفاده از پهپاد

کارفرما : شرکت سنگ آهن مرکزی بافق 

موقعیت پروژه : استان یزد _ شهرستان بافق

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ و خطوط تراز ۲۵  سانتی متر با استفاده از پهپاد 

 

                                                                                       (عکس ارتوموزائیک معدن چغارت)

 

                                                                                            (نقشه معدن چغارت بافق)