نیروگاه خورشیدی کرمان

نقشه برداری سایت نیروگاه خورشیدی کرمان

عنوان پروژه : نقشه برداری سایت نیروگاه خورشیدی کرمان با استفاده از پهپاد

کارفرما : شرکت بادمهر توان گستر

موقعیت پروژه : استان کرمان _ شهرستان ماهان

تشریح پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ و خطوط تراز ۲۵  سانتی متر با استفاده از پهپاد 

مساحت پروژه : ۱۲۰۰هکتار 

 

نقشه قسمتی از سایت نیروگاه خورشیدی کرمان